PANDUAN DEFINISI MEDAN-MEDAN LAPORAN 7(f)
 

BUTIRAN
 
KETERANGAN

 

   1. PENERANGAN RINGKAS
       

 

Pendahuluan  
Bahagian Pengawasan dan Penguatkuasa, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan telah dipertanggungjawabkan untuk menerima,merekod, menyemak dan mengemaskini Borang 7f kedalam Sistem Idaman setiap (6) bulan selaras dengan Seksyen 7(f) Akta 118 – Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966.
       
    Tujuan Menerbitkan Panduan Pengisian Borang 7(f)  
Garis Panduan Borang 7(f) adalah untuk memberi penerangan kepada pemaju untuk mengisi maklumat ke dalam borang 7(f) memandangkan timbul pelbagai masalah semasa mengisi borang 7(f) tersebut sehingga maklumat yang dianalisa tidak mengambarkan keadaan sebenar kemajuan projek di tapak.
       
    Perlaksanaan Sistem Penghantaran Borang 7(f) Secara Elektronik  
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) telah memperkenalkan satu sistem dan kaedah baru untuk pengemaskinian maklumat berkaitan pemajuan perumahan ke dalam Sistem Idaman (Sistem komputer maklumat perumahan) bermula daripada 15 Julai 2007 berdasarkan format baru Borang (7f) secara online. Format Borang 7(f) online boleh diperolehi daripada laman web myGovernment. Panduan untuk menghantar laporan 7f secara online boleh dilihat di laman web www.kpkt.gov.my. Borang yang telah dikemaskini secara online dihantar melalui online serta satu salinan perlu dicetak dan ditandatangani oleh Pengarah Urusan Syarikat pemaju dan hendaklah disahkan oleh Pesuruhjaya Sumpah sebelum dikemukakan kepada Bahagian Pengawasan dan Penguatkuasa, KPKT.
       
    Jangkamasa Penghantaran dan Penerimaan Borang 7f  
Sesi penghantaran Borang 7f ini adalah Jun dan Disember. Tempoh berakhir Sessi Pertama adalah pada 30hbJun manakala Sessi Kedua adalah pada 31hb Disember. Proses menghantar laporan borang 7f ini bermula dari sesuatu lesen telah dikeluarkan dan berakhir sehingga pihak pemaju berjaya mendapatkan Sijil Layak Menduduki (CFO) bagi projek yang dimajukan. Pihak pemaju diberikan jangkamasa tidak lewat dari 21hb. Julai dan 21hb. Januari setiap tahun daripada tarikh Sessi tersebut berakhir dan mana-mana pemaju yang gagal/lewat mengemukakan borang ini akan dikenakan tindakan di bawah Akta 118.
       
    Denda Ke Atas Kesalahan Kerana Gagal Menghantar Borang 7f  
Pemaju yang tidak mematuhi dan ingkar dengan kehendak Seksyen ini boleh dikenakan kompaun tidak kurang dari RM 50,000.00 dan tidak lebih dari RM 250,000.00 selaras dengan Seksyen 19, Akta 118 bagi setiap kegagalan penghantaran Borang 7f ini. Setiap denda adalah tertakluk kepada bilangan projek yang tidak mematuhi syarat menghantar Laporan 7(f) ini. Sehubungan itu, pihak pemaju perumahan adalah diingatkan untuk menghantar laporan kemajuan ini mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan
 
   2. ARAHAN DAN PERINGATAN SEMASA MENGISI BORANG 7(f)
 
 
1.
  Sila potong mana yang tidak berkenaan bagi maklumat bertanda ( * )
 
   
 
2.
  Sila tandakan ( _/ ) di dalam petak berkotak yang berkenaan.
 
   
 
3.
  Borang perakuan pemaju perumahan di bawah Seksyen 7(f) mukasurat 2 dan 3 hendaklah diisi satu jenis rumah bagi setiap borang.
 
   
 
4.
  Pemaju hendaklah mengemukakan satu salinan pelan susunatur bersaiz A1 yang telah diluluskan oleh pihak Berkuasa Tempatan bagi setiap lesen yang baru dikeluarkan.
 
   
 
5.
  Semua maklumat hendaklah diisi. Sekiranya tiada, sila catat ’0’
 
   
 
6.
  Borang yang telah lengkap diisi hendaklah di cop dan di tandatangan oleh Pengarah Urusan dan disahkan oleh Pesuruhjaya Sumpah.

| 1 | 2 | 3 | 4 |