Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
T
w3c RAKYAT | WARGA | OWA 1GOVUC
jata     mei2018
faq hubungi aduan peta laman
Soalan Lazim Hubungi Kami Aduan dan Maklum Balas Peta Laman

apec
youtube

facebook

twitter

instagram
 

Bahagian Pembangunan Dan Pelaksanaan Projek


Bhg/Unit di KPKT

 
Bhg Pembangunan dan Pelaksanaan Projek
 

| Visi | Misi | Objektif | Fungsi Utama | Fungsi Unit - unit | Piagam Pelanggan | Carta Organisasi | Alamat Surat - Menyurat |


Visi

Semua projek-projek pembangunan dirancang dan dilaksanakan dengan sempurna.

 

| ke atas |


Misi

Merancang, melaksana, memantau dan menilai semua projek pembangunan dengan menggunakan kaedah yang berkesan.

 

| ke atas |


Objektif
Memastikan pelaksanaan projek pembangunan mengikut masa yang dipersetujui, kos yang ekonomik dan kualiti yang memenuhi kehendak pelanggan dengan cara:
 
pointer_purple

Merancang bajet dengan lebih efisyen.

pointer_purple

Melaksana dan menyelenggara projek mengikut jadual yang ditetapkan.

pointer_purple

Memantau pelaksanaan projek-projek pembangunan agar berjalan dengan lancar.

pointer_purple

Menilai projek pembangunan yang siap dilaksanakan bagi mendapatkan ’outcome’ dan impak dan projek.

 

| ke atas |


Fungsi Utama
pointer red

Menyelaras bajet pembangunan bagi projek-projek pembangunan KPKT. 

pointer red

Menyelaras pelaksanaan dan menyelenggara projek-projek pembangunan KPKT.

pointer red

Menyelaras pemantauan dan pelaksanaan projek-projek pembangunan KPKT.

pointer red

Menyelaras penilaian program / projek pembangunan KPKT.

 

| ke atas |


Fungsi Unit - Unit Di Bawah Bahagian Pembangunan dan Pelaksanaan Projek
pointer red

 Unit Pemantauan Projek Pembangunan

 
pointer red

Menyelaras pemantauan projek pembangunan KPKT bagi Rancangan Pembangunan 5 Tahun.

pointer red

Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Khas Pemantauan Pelaksanaan Projek Pembangunan.

pointer red

Urusetia Jawatankuasa Pengurusan dan Pemantauan Tanah Persekutuan Peringkat KPKT.

pointer red

Urusetia Jawatankuasa Penyelamat dan Penyiap Projek Sakit di KPKT.

pointer red

Menyelaras sistem maklumat dalam Sistem Pemantauan Projek (SPP II).

 
pointer red

 Unit Perancangan Belanjawan Pembangunan

 
pointer red

Merancang dan menyelaras penyediaan Bajet Pembangunan :

 
i.  Tahunan
ii.  Rancangan Pembangunan 5 Tahun
pointer red

Urus selia Mesyuarat Jawatakuasa Tindakan Pembangunan Kementerian (JTPK) KPKT.

pointer red

Memantau prestasi perbelanjaan pembangunan KPKT.

pointer red

Menyelaras urusan permohonan Notis Perubahan dan urusan pindah peruntukan.

 
pointer red

 Unit Penilaian Program / Projek

 
pointer red

Menganalisa keperluan penilaian projek pembangunan bersama jabatan serta agensi pelaksana.

pointer red

Penyediaan pelan tindakan penilaian dan menyelaras bersama Jabatan / Bahagian.

pointer red

Menyelaras pembentangan laporan dalam mesyuarat JTPK.

pointer red

Menyelaras dan mengesan penambahbaikan yang dilakukan oleh Jabatan dan melaporkan kepada ‘stake-holders’.

pointer red

Menyelaras Modul Penilaian melalui SPP II.

pointer red Menyelaras urusan maklumbalas/jawapan kepada soalan Parlimen yang berkaitan Bahagian Pembangunan.
 
pointer red

 Unit Pentadbiran dan Khidmat Sokongan

 
pointer red

Pengurusan Personel di peringkat Bahagian.

pointer red

Pengurusan pentadbiran dan keselamatan pejabat.

pointer red

Pengurusan kewangan Bahagian.

pointer red

Menyelaras urusan latihan bagi pegawai / kakitangan Bahagian.

pointer red

Pengurusan aset alih peringkat Bahagian.

pointer red

Pengurusan Komputerisasi Bahagian.

pointer red

Membantu urusetia mesyuarat-mesyuarat yang diadakan oleh Bahagian Pembangunan dan Pelaksanaan Projek.

pointer red Penyelarasan aduan di peringkat Bahagian.
 
pointer red

 Seksyen Pengurusan Projek

 
pointer red

Mengurus pelaksanaan dari segi perancangan, penyelarasan, dari awal sehingga akaun ditutup.

pointer red

Menyelaras penyediaan kajian kemungkinan projek.

pointer red

Menyediakan laporan bulanan kemajuan projek.

pointer red

Menyelaras pelaksanaan projek di peringkat pembinaan dan mengenalpasti pemasaalahan.

pointer red

Pusat rujukan mengenai projek-projek pembangunan yang dilaksanakan oleh Bahagian Pembangunan dan Pelaksanaan Projek.

 
pointer red

 Unit Senibina

 
pointer red

Menyedia dan susun atur  rekabentuk senibina dan lukisan butiran projek.

pointer red

Penyelarasan sokongan dan kelulusan dari Jabatan Teknikal dan PBT.

pointer red

Memastikan pelaksanaan projek mematuhi syarat-syarat dari segi piawaian dan kos.

pointer red

Menyelaras Penyata Kehendak dalam projek-projek "Design & Build" dan penilaian teknikal tender.

pointer red

Memantau pelaksanaan projek yang diselia oleh Juruperunding dalam hal-hal berkaitan senibina.

pointer red Memberi khidmat nasihat dalam hal senibina kepada Jabatan dan Kementerian.
 
pointer red

 Unit Kejuruteraan Awam

 
pointer red

Mengkaji kesesuaian tapak projek dari segi kejuruteraan sebelum projek tersebut dimulakan.

pointer red

Mengurus, menyelaras dan merekabentuk semua perkara yang berkaitan dengan penyediaan kejuruteraan awam.

pointer red

Memberi khidmat nasihat dalam hal-hal berkaitan dengan kejuruteraan awam.

 
pointer red

 Unit Kejuruteraan Struktur

 
pointer red

Menjalankan kerja penyiasatan tanah untuk sesuatu projek.

pointer red

Menyediakan rekabentuk asas yang bersesuaian dengan hasil siasatan tanah yang telah dijalankan.

 pointer red

Menyedia rekabentuk struktur dan lukisan-lukisan yang berkaitan.

pointer red

Memberi khidmat nasihat dalam hal-hal yang berkaitan dengan kejuruteraan struktur kepada Jabatan / Bahagian.

 
pointer red

 Unit Kejuruteraan Mekanikal

 
pointer red

Menyelaras pelaksanaan dan penyelenggaraan sistem Mekanikal bagi semua projek.

pointer red

Penyediaan dan penilaian tender dari aspek mekanikal untuk projek "Reka & Bina".

pointer red

Merancang keperluan sistem mekanikal dalam bangunan dan merekabentuk sistem dan kelengkapan mekanikal.

pointer red

Menyelaras dan mengawas pemasangan sistem mekanikal bagi memastikan sistem berfungsi.

pointer red

Memberi khidmat nasihat dalam aspek mekanikal kepada Jabatan dan Kementerian.

pointer red

 Unit Kejuruteraan Elektrikal

 
pointer red

Menyelaras pelaksanaan dan penyelenggaraan sistem elektrik bagi semua projek.

pointer red

Bertanggungjawab untuk menyediakan rekabentuk dan menyelia kerja-kerja pemasangan elektrikal untuk luar dan dalam bangunan, sistem pencegah kebakaran dan lain-lain sistem bagi semua projek di bawah KPKT.

pointer red

Bertanggungjawab memastikan keperluan kerajaan di dalam Penyata Kehendak menepati garis panduan perumahan yang dikehendaki Jabatan dalam semua projek KPKT.

pointer red

Membuat  penilaian skop dari aspek elektrikal untuk projek Reka dan Bina.

pointer red

Memberi khidmat nasihat dalam aspek elektrikal kepada Jabatan dan Kementerian.

 
pointer red

 Unit Pengurusan Kontrak

 
pointer red

Menyemak dokumen meja tawaran dan menyediakan dokumen kontrak yang lengkap serta menepati perundangan kontrak.

pointer red

Menyediakan anggaran jabatan bagi sesuatu projek.

pointer red

Menyemak, menilai dan mengesyorkan kos-kos yang terlibat semasa peringkat prakontrak, semasa pembinaan dan selepas kontrak.

pointer red

Memberi khidmat nasihat berkaitan permohonan pinjaman di bawah Skim Pinjaman Perumahan (SPP).

pointer red

Menyedia anggaran kos bahan-bahan binaan serta bahan / kaedah alternatif.

pointer red Mengemaskini harga bahan-bahan binaan, kos binaan dan kos keseluruhan projek-projek untuk maksud perbelanjaan dan kajian.
 
pointer red

 Unit Ukur Tanah

 
pointer red

Menjalankan kerja-kerja pengukuran tapak projek dan penyediaan pelan tapak.

pointer red

Menjalankan ujikaji tanah awalan (Proba Macintosh) bagi tapak projek yang diukur.

pointer red

Menguruskan penyediaan dokumen perjanjian (MoA) dangan Perunding Ukur.

pointer red

Menguruskan bayaran kepada Perunding Ukur.

pointer red

Penyediaan Pelan untuk permohonan hakmilik, pengambilan balik tanah dan pajakan.

pointer red

Membuat semakan ke atas pelan Pra-Hitungan yang disediakan oleh Perunding Ukur.

pointer red

Pemantauan terhadap kemajuan kerja Perunding Ukur.

 
pointer red

 Seksyen Penyelenggaraan

 
pointer red

Menyelaras perkhidmatan penyelenggaraan minor, major dan berkala bagi semua bangunan-bangunan di bawah tanggungjawab KPKT.

pointer red

Menyediakan Laporan penyelenggaraan dari masa ke semasa.

pointer red

Membuat pemeriksaan dan penilaian berkala.

pointer red

Menguruskan perolehan kontrak kerja penyelenggaraan.

pointer red

Penyeliaan kerja-kerja penyelenggaraan.

 
pointer red

 Pejabat-pejabat Wilayah

 
pointer red

Bertanggungjawab menyelaras dan memantau projek-projek pembangunan KPKT.

pointer red

Mengurus hal yang berkaitan pentadbiran Pejabat Wilayah.

pointer red

Membantu Kerajaan Negeri mengenalpasti projek baru, membuat kajian kemungkinan keperluan perumahan.

pointer red

Membantu pihak Ibu Pejabat membuat kajian terperinci projek yang telah diluluskan.

pointer red

Menyelaras dan mengawasi agar kerja pembinaan dibuat mengikut spesifikasi dan kualiti yang ditentukan dan segala urusan berkaitan dengan pentadbiran kontrak, sehingga peringkat memperolehi Sijil Kelayakan Menduduki (CF) dan pembaikan kecacatan.

pointer red

Membantu melaksanakan pemeriksaan rumah bagi Skim Pinjaman Perumahan (SPP).

pointer red

Membantu memastikan dasar dan arahan Kementerian dipatuhi dan dilaksanakan.

pointer red Memberi khidmat nasihat teknikal kepada Kerajaan Negeri  berkaitan projek-projek yang dikendalikan oleh Kerajaan.

| ke atas |


Piagam Pelanggan
 
  1.

Mengemukakan permohonan Notis Perubahan (NOC) yang lengkap daripada Jabatan ke Unit Perancangan Ekonomi (UPE) dalam tempoh lima (5) hari bekerja.

  2.

Mengemukakan permohonan tanah yang lengkap ke Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG) dalam tempoh lima (5) hari bekerja.

  3.

Memastikan bahawa setiap bil / tuntutan bayaran kerja yang telah disemak dan disahkan dihantar kepada Pejabat Pembayar dalam tempoh tidak melebihi dua (2) hari bekerja dari tarikh ianya diterima.

  4.

Memastikan bahawa setiap bil / tuntutan bayaran kerja pembangunan secara ‘Sale and Purchase’ yang telah disemak dan disahkan dihantar kepada Pejabat Pembayar dalam tempoh tidak melebihi empat (4) hari bekerja dari tarikh ianya diterima.

| ke atas |

 

Carta Organisasi
Sila klik  Carta Organisasi Bahagian Pembangunan Dan Pelaksanaan Projek.

Carta Organisasi Cawangan dan Unit dibawah Bahagian Pembangunan dan Pelaksanaan Projek.
 
pointer red  Cawangan Pembangunan
   
pointer red  Cawangan Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Projek
 
pointer red Pejabat Cawangan
 
 - Pejabat Wilayah Utara
 - Pejabat Wilayah Barat
 - Pejabat Wilayah Selatan
 - Pejabat Wilayah Timur
 - Pejabat Wilayah Tengah
 - Pejabat Wilayah Sabah/Sarawak
pointer red Unit Senibina
pointer red Unit Pengurusan Kontrak dan Ukur Bahan
pointer red Unit Kejuruteraan Ukur Tanah
pointer red Unit Kejuruteraan Awam
pointer red Unit Kejuruteraan Struktur
pointer red Unit Kejuruteraan Mekanikal
pointer red Unit Kejuruteraan Elektrikal
pointer red Seksyen Pengurusan Projek
pointer red Seksyen Penyelenggaraan
 

| ke atas |


Alamat Surat - Menyurat
Setiausaha Bahagian,
Bahagian Pembangunan dan Pelaksanaan Projek
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Aras 5 - 9, No. 51, Persiaran Perdana, Presint 4,
62100 Putrajaya, Malaysia.
 

 

No. Telefon : 603-8891 5000
No. Fax : 603-8891 3490
                                                                                          

Kemaskini pada 2018-05-22 09:41:10 daripada Administrator

 •  
 • Email this page
 • 70659
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
No.51, Persiaran Perdana, Presint 4, 62100, Putrajaya
Tel: 03-8000 8000    Faks: 03 -8891 5557
 
Tarikh Kemaskini : 12-07-2020 Jumlah Pelawat : 6185415
Hakcipta Terpelihara @ KPKT
Paparan terbaik skrin beresolusi 1024x768 piksel menggunakan
browser Mozila Firefox atau Chrome versi terkini
Statistik Pelawat
Hari ini
Bulan ini
Jumlah pelawat
Hari Ini164 Minggu Ini18193 Jumlah Pelawat6185415