Tetapan Semula Menukar kontras kepada cerahMenukar kontras kepada asalMenukar kontras kepada gelapKecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
  T
  T
  T
  T
  T
  T
w3c
logo-kpkt
Laman Web Rasmi

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN KERAJAAN TEMPATAN

www.kpkt.gov.my

faq-img

Soalan
Lazim

gap-line

hubungi-kami

Hubungi
Kami

gap-line

maklumbalas

Aduan &
MaklumBalas

gap-line

peta-laman

Peta
Laman

Soalan Lazim - Tribunal Pengurusan Strata

 
     
18. Apakah proses seterusnya apabila Borang 3 difailkan?
   
  i. TPS akan memeteraikan Borang 3 dan akan meletakkan tarikh dan menandatangani Borang 3.
  ii. 2 salinan Borang 3 yang telah dimeterai akan dipulangkan kepada Pihak Yang Menuntut.
   
 • Satu salinan Borang 3 adalah salinan PIhak Yang Menuntut.
   
 • Satu salinan Borang 3 untuk Pihak Yang Menuntut serahkan kepada Penentang.
     
     
19. Apakah kaedah penyerahan Borang 3 kepada Penentang?
   
  Pihak Yang Menuntut perlu menyerahkan Borang 3 kepada Penentang dalam tempoh 14 hari dari tarikh Borang 3 termeterai dikeluarkan oleh TPS. Pihak Yang Menuntut boleh menyerahkan Borang 3 kepada Penentang melalui kaedah-kaedah berikut:
  i. Secara serahan tangan. Contoh bukti penyerahan bagi kaedah ini adalah salinan akuan penerimaan / tandatangan / cop penerimaan / gambar penyerahan dan tarikh penyerahan.
  ii.

 
Melalui pos berdaftar yang dialamatkan kepada alamat perniagaan, petak atau kediaman yang akhir diketahui bagi Penentang. Contoh bukti penyerahan bagi kaedah ini adalah bukti pengeposan.
  iii.

 
Melekatkan Borang 3 pada bahagian utama di alamat perniagaan, petak atau kediaman yang akhir diketahui bagi Penentang. Contoh bukti penyerahan bagi kaedah ini adalah gambar Borang 3 dilekatkan di premis tersebut dan tarikh penyerahan.
     
     
20. Bolehkah Borang 2 difailkan di tempat yang berbeza daripada tempat pemfailan Borang 1?
   
  Tidak boleh.
  Contoh: Sekiranya Borang 1 difailkan di Putrajaya, Borang 2 perlu difailkan di Putrajaya juga dan Borang 2 tersebut tidak boleh difailkan di TPS di Zon Utara (Kepala Batas, Pulau Pinang) / Zon Timur (Kuala Terengganu, Terengganu) / Zon Selatan (Johor Bahru, Johor).
     
     
21. Apakah yang perlu dilakukan oleh Pihak Yang Menuntut dan Penentang pada tarikh pendengaran?
   
  Berikut adalah tatacara yang perlu diikuti oleh pihak-pihak sebelum, semasa dan selepas pendengaran:
     
  a. Sebelum pendengaran
     
    i. Pihak-pihak hendaklah berada di Bilik Pendengaran pada hari yang ditetapkan sebelum atau pada pukul 9.00 pagi atau pada masa yang telah ditetapkan.
    ii.

 
Pihak-pihak dinasihati menyemak Senarai Pendengaran Kes yang ditampalkan di luar Bilik Pendengaran TPS untuk memastikan nombor tuntutan dan pihak-pihak adalah tepat serta menyemak Bilik Pendengaran bagi kes tersebut.
    iii. Pihak-pihak yang menghadiri pendengaran di TPS hendaklah menyediakan dokumen-dokumen seperti berikut untuk disemak oleh Presiden:
   
 • kad pengenalan asal bagi warganegara Malaysia atau passport antarabangsa / dokumen yang berkaitan bagi warganegara asing;
   
 • surat wakil kuasa jika mewakili suatu perbadanan, kumpulan orang yang tidak diperbadankan, orang belum dewasa atau mana-mana orang lain yang tidak berupaya;
   
 • bagi pengarah atau pengerusi suatu perbadanan atau kumpulan orang yang tidak diperbadankan, apa-apa dokumen yang dapat membuktikan jawatan yang dipegangnya;
   
 • semasa pendengaran pertama, bukti serahan tangan atau resit pengeposan pos berdaftar bagi penyerahan Borang 1 kepada Pihak Penentang;
   
 • mana-mana dokumen, rekod atau benda yang berkaitan.
     
    iv.
 
Dokumen seperti kad pengenalan asal / passport antarabangsa dan surat wakil kuasa hendaklah dibawa untuk setiap pendengaran dan setiap kes dan bukan sahaja untuk pendengaran pertama di TPS.
     
  b. Semasa pendengaran
     
    i. Pendengaran tuntutan dalam TPS akan dijalankan di hadapan seorang Presiden
    ii. Semua orang yang berada dalam mahkamah TPS hendaklah berdiri dan menunduk hormat apabila Presiden masuk atau keluar daripada mahkamah TPS.
    iii. Semua orang perlu menunduk hormat kepada Presiden semasa masuk atau keluar daripada mahkamah TPS.
    iv. Kedua-dua pihak hendaklah tampil ke hadapan apabila nama dan nombor tuntutan kes dipanggil oleh Jurubahasa.
    v. Kedua-dua pihak hendaklah berdiri apabila dipanggil oleh Presiden untuk menjelaskan tuntutan atau pembelaan masing-masing serta menjawab soalan-soalan daripada Presiden.
    vi. Kedua-dua pihak berhak untuk mengemukakan keterangan, memanggil mana-mana saksi atau mengemukakan apa-apa dokumen, rekod atau benda bagi menyokong kes masing-masing.
    vii.
 
Mana-mana pihak yang ingin menunjukkan apa-apa dokumen, rekod atau benda kepada Presiden semasa pendengaran hendaklah memberikan sesalinan dokumen, rekod atau benda yang sama kepada pihak yang satu lagi.
    viii. Kedua-dua pihak hendaklah berdiri apabila Presiden membacakan keputusan bagi kes tersebut.
     
  c. Selepas pendengaran
     
    i.

 
Sekiranya Presiden membuat keputusan bagi kes tersebut pada hari berkenaan, pihak-pihak hendaklah menunggu untuk mendapatkan salinan award bagi kes tersebut daripada Jurubahasa serta menyemak sama ada butiran seperti nama pihak-pihak, nombor tuntutan, tarikh pendengaran dan keputusan TPS yang dinyatakan dalam award adalah tepat.
    ii.

 
Sekiranya pendengaran ditangguh atau disambung kepada suatu tarikh tertentu yang ditetapkan, pihak-pihak hendaklah menunggu untuk mendapatkan slip makluman pendengaran bagi pendengaran yang seterusnya daripada Jurubahasa.
     
     
22. Adakah pengambilan gambar atau rakaman video / audio dibenarkan semasa pendengaran?
  Tidak boleh.
     
23. Adakah orang lain boleh hadir untuk mewakili Pihak Yang Menuntut / Penentang semasa pendengaran?
  Tidak kecuali dalam situasi seperti berikut:
     
  a. Bagi perbadanan / kumpulan orang yang tidak diperbadankan
    Mereka boleh diwakili oleh pekerja yang bergaji sepenuh masa.
     
  b. Bagi orang belum dewasa / orang kurang upaya
    Orang belum dewasa atau mana-mana orang lain yang tidak berupaya boleh diwakili oleh sahabat wakilnya atau penjaga ad litemnya.
     
  c. Bagi JMB / MC / Sub-MC
    Mana-mana orang yang diberi kuasa oleh JMB / MC / Sub-MC.
     
    Dalam situasi di atas, wakil tersebut hendaklah membawa surat wakil kuasa yang ditandatangani oleh Pihak Yang Menuntut / Penentang (yang mana berkenaan).
     
24.

 
Sekiranya Pihak Yang Menuntut / Penentang (individu) tidak berupaya untuk membentangkan tuntutan / pembelaannya semasa pendengaran kerana mempunyai masalah komunikasi, adakah orang lain boleh hadir untuk mewakili Pihak Yang Menuntut / Penentang semasa pendengaran?
 
     
  Pihak Yang Menuntut / Penentang (individu) boleh memohon kebenaran Presiden TPS untuk mendapatkan bantuan seorang wakil bagi menjelaskan tuntutan / pembelaannya, tertakluk kepada budi bicara Presiden TPS.
     
  Walau bagaimanapun, Pihak Yang Menuntut / Penentang masih perlu hadir sendiri bersama wakil tersebut walaupun Presiden memberikan kebenaran. Hanya wakil yang layak seperti ahli keluarga terdekat sahaja iaitu anak, ibu, bapa, suami, isteri, adik beradik atau cucu yang boleh hadir semasa sesi perbicaraan untuk membantu Pihak Yang Menuntut / Penentang.
     
     
25. Adakah pihak-pihak boleh melantik peguam untuk mewakili mereka semasa pendengaran?
   
  Tidak dan mereka perlu mengendalikan kes tanpa peguam.
     
  Walau bagaimanapun, sekiranya mereka ingin melantik peguam, pihak-pihak perlu hadir sendiri pada tarikh pendengaran / memfailkan Borang 14 untuk memohon kepada Presiden TPS kebenaran untuk diwakili oleh peguam bela dan peguam cara. Kebenaran untuk diwakili oleh peguam bela dan peguam cara tersebut adalah budi bicara Presiden TPS tertakluk kepada pematuhan 2 syarat berikut:
     
  i. perkara yang dipersoalkan melibatkan isu undang-undang yang kompleks;
    dan
  ii. satu pihak akan menghadapi kesusahan kewangan yang teruk jika dia tidak diwakili oleh seorang peguam bela dan peguam cara.
     
     
26. Sekiranya Pihak Yang Menuntut / Penentang tidak dapat hadir pada tarikh pendengaran yang telah ditetapkan oleh TPS, apakah yang boleh dilakukan oleh Pihak Yang Menuntut / Penentang tersebut?
   
  Pihak Yang Menuntut / Penentang perlu hadir pada tarikh pendengaran yang ditetapkan. Walau bagaimanapun, sekiranya Pihak Yang Menuntut / Penentang tidak dapat hadir, Pihak Yang Menuntut / Penentang boleh memohon penangguhan tarikh pendengaran dengan mengemukakan alasan yang kukuh berserta dengan dokumen sokongan, sebagai contoh sijil cuti sakit atau tiket penerbangan.
     
  Bagi tujuan permohonan penangguhan di hadapan Presiden TPS, Pihak Yang Menuntut / Penentang boleh menghantar wakil untuk berbuat demikian semasa pendengaran.
     
27. Apakah keputusan yang boleh dibuat oleh Presiden TPS pada tarikh pendengaran sekiranya salah satu Pihak Yang Menuntut / Penentang atau kedua-dua pihak tidak hadir?
  Sekiranya Pihak Yang Menuntut tidak hadir dan Penentang hadir, tuntutan boleh dibatalkan atau award dikeluarkan kepada Penentang sekiranya ada tuntutan balas oleh Penentang.
     
  Sekiranya Penentang tidak hadir, award boleh dikeluarkan terhadap Penentang dan tuntutan balas akan dibatalkan (sekiranya ada).
     
     
28.

 
Sekiranya salah satu Pihak Yang Menuntut / Penentang tidak hadir pada tarikh pendengaran dan suatu award dikeluarkan oleh TPS terhadap Pihak Yang Menuntut / Penentang tersebut, apakah yang boleh dilakukan oleh Pihak Yang Menuntut / Penentang tersebut?
   
  Pihak Yang Menuntut / Penentang tersebut boleh memohon untuk mengetepikan award tersebut. Permohonan untuk mengetepikan award tersebut boleh dibuat dengan memfailkan Permohonan Untuk Mengenepikan Award (Borang 16) dalam tempoh 30 hari dari tarikh award tersebut diserahkan kepada Pihak Yang Menuntut / Penentang tersebut.
   
   
29. Apakah keputusan yang boleh dibuat oleh Presiden TPS pada akhir pendengaran tuntutan di mana kedua-dua pihak telah hadir?
   
  i. TPS akan membuat mengeluarkan Award Selepas Pendengaran (Borang 11) berdasarkan penilaian fakta dan undang-undang yang terlibat
  ii. Sekiranya terdapat persetujuan antara kedua-dua pihak, TPS akan mengeluarkan Award Dengan Persetujuan (Borang 6).
     
     
30. Adakah Pengerusi dan Timbalan Pengerusi TPS terlibat dengan penentuan keputusan oleh Presiden TPS dalam sesuatu tuntutan?
   
  Pengerusi dan Timbalan Pengerusi TPS tidak terlibat sama sekali dengan penentuan keputusan oleh Presiden TPS yang mendengar tuntutan tersebut. Keputusan Presiden TPS dibuat secara bebas berdasarkan penilaian fakta dan undang-undang yang terlibat, tanpa sebarang campur tangan Pengerusi dan Timbalan Pengerusi TPS.
     
     
31. Apakah tindakan yang boleh diambil sekiranya mana-mana pihak tidak mematuhi award yang dikeluarkan oleh TPS?
   
  Award (Keputusan) yang dikeluarkan oleh TPS adalah muktamad dan mengikat semua pihak kepada prosiding kes tersebut. Sekiranya terdapat keingkaran award, pihak yang terkilan perlu memberi 3 salinan notis ingkar award dan 5 salinan award kepada TPS.
   
  Setiausaha TPS kemudian akan menghantar suatu salinan award yang dibuat oleh itu kepada Mahkamah Majistret atau Mahkamah Sesyen yang mempunyai bidang kuasa di tempat yang baginya award itu adalah berkaitan atau di tempat award itu dibuat.
 
Award tersebut akan direkodkan di Mahkamah Sivil berkenaan dan TPS akan menyerahkan award tersebut kepada pihak yang terkilan setelah menerima kembali award berkenaan.
 
Tempoh award direkodkan oleh Mahkamah Sivil berkenaan adalah bergantung kepada masa yang diambil oleh Mahkamah tersebut.
 
     
     
32. Apakah tindakan selanjutnya yang boleh diambil selepas menerima award yang telah didaftarkan di Mahkamah?
   
  Dua (2) tindakan boleh diambil oleh pihak yang terkilan:
     
  a. Tindakan sivil
    Award yang telah didaftarkan itu boleh dikuatkuasakan oleh pihak yang terkilan melalui tindakan sivil dengan memfailkan apa-apa prosiding pelaksanaan di Mahkamah Sivil. Pihak yang terkilan boleh melantik peguam sendiri untuk tujuan tersebut.
     
  b. Tindakan jenayah
    Keingkaran untuk mematuhi award merupakan suatu kesalahan jenayah yang jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan hukuman denda tidak lebih RM 250,000.00 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya. Bagi tujuan penguatkuasaan jenayah, siasatan akan dijalankan oleh pihak COB.
     
     
33. Sekiranya mana-mana pihak tidak berpuas hati dengan award yang dibuat oleh TPS, apakah tindakan yang boleh diambil oleh pihak tersebut?
   
  Pihak tersebut boleh memfailkan permohonan semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi Sivil untuk mencabar award TPS tersebut.
     
     
34. Adakah pihak-pihak boleh mendapatkan nota keterangan dan alasan penghakiman daripada TPS bagi sesuatu tuntutan?
   
  Salinan nota keterangan dan alasan penghakiman penuh bertulis akan dibekalkan kepada pihak-pihak setelah permohonan kebenaran semakan kehakiman di bawah Aturan 53 Kaedah 3(1) Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 dibenarkan oleh Mahkamah Tinggi. Pihak-pihak hendaklah mengemukakan sesalinan kertas kausa permohonan semakan kehakiman tersebut (Permohonan Semakan Kehakiman, Pernyataan, Afidavit Sokongan, Perintah Kebenaran Semakan Kehakiman) kepada TPS.
     
     
35. Adakah award TPS boleh dipinda setelah ia dikeluarkan oleh TPS?
   
  Award TPS adalah muktamad dan tidak boleh dipinda kecuali untuk membaiki atau membetulkan kesilapan sunting atau kesilapan / peninggalan yang tidak disengajakan.
     
     
36. Adakah pelaksanaan award TPS boleh ditangguhkan atau digantungkan oleh TPS?
   
  TPS tidak mempunyai bidang kuasa untuk menangguhkan atau menggantungkan pelaksanaan awardnya. Sebarang penangguhan atau penggantungan pelaksanaan award TPS hanya boleh diperintahkan oleh Mahkamah Tinggi Sivil dalam permohonan semakan kehakiman.
   
     
37. Bagaimanakah pihak-pihak boleh membuat pertanyaan kepada TPS setelah tuntutan difailkan?
   
  Untuk urusan pertanyaan setelah tuntutan difailkan, Pihak Yang Menuntut dan / atau Penentang boleh menghantar surat / emel / membuat panggilan telefon ke TPS, dan sila nyatakan nombor kes TPS yang telah diberikan bagi tuntutan tersebut.
     
  Surat boleh dihantar ke Setiausaha Tribunal Perumahan dan Pengurusan Strata alamat Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan, Aras 3-4, No 51, Persiaran Perdana, Presint 4, 62100 Putrajaya.
     
  Emel boleh dihantar ke tribunal@kpkt.gov.my
     
  Panggilan telefon boleh dibuat ke 03-88913284
     
     
     
     
     
     
<< Kembali
     

Kemaskini pada 2023-01-09 15:31:32 daripada Administrator

 •  
 • Print
 • Email this page