Tetapan Semula Menukar kontras kepada cerahMenukar kontras kepada asalMenukar kontras kepada gelapKecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
  T
  T
  T
  T
  T
  T
w3c
logo-kpkt
Laman Web Rasmi

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

www.kpkt.gov.my

faq-img

Soalan
Lazim

gap-line

hubungi-kami

Hubungi
Kami

gap-line

maklumbalas

Aduan &
MaklumBalas

gap-line

peta-laman

Peta
Laman

Soalan Lazim : Program Pembasmian Kemiskinan Bandar (PPKB)

 
A.  PROGRAM PEMBASMIAN KEMISKINAN BANDAR (PPKB)
   
1. Apakah yang dimaksudkan dengan (PPKB)?
  PPKB merupakan program yang dilaksanakan untuk mengurangkan beban tanggungan keluarga miskin di bandar, meningkatkan
keupayaan dan kualiti hidup keluarga miskin di bandar demi kesejahteraan komuniti dalam kontek kemakmuran bersama.
   
2. Mengapakah PPKB dilaksanakan?
  Pelaksanaan PPKB adalah selari dengan hasrat Kerajaan dalam Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMK10) iaitu untuk mengurangkan
insiden kemiskinan daripada 3.8% pada tahun 2009 kepada 2.0% pada tahun 2015 dan meningkatkan purata pendapatan isi rumah
berpendapatan 40% terendah (dirujuk sebagai B40) daripada RM1,440 pada tahun 2009 kepada RM3,050 pada tahun 2015. Program
ini juga selaras dengan Wawasan Kemakmuran Bersama dan Matlamat Pembangunan Lestari (SDG) 2030.
   
3. Siapakah kumpulan sasar yang layak menerima bantuan PPKB?
  Kumpulan sasar PPKB adalah terdiri daripada isi rumah dari golongan B40 yang berstatus warganegara dan status kemiskinan yang
telah disahkan dalam Sistem eKasih atau Mesyuarat Focus Group Mengenai Pembasmian Kemiskinan Peringkat Negeri atau Daerah
atau seperti yang diarahkan oleh Kerajaan dari semasa ke semasa.
   
4. Apakah yang dimaksudkan dengan Ketua Isi Rumah (KIR) dan Ahli Isi Rumah (AIR)?
  KIR ditakrifkan sebagai seseorang dalam kalangan ahli isi rumah sesuatu tempat kediaman yang bertanggungjawab terhadap kebajikan
ahli isi rumah di mana dia tinggal. Manakala AIR adalah mereka yang dianggap sebagai penghuni biasa di tempat kediaman yang dipilih.
   
5. Apakah Sistem eKasih?
  Sistem eKasih adalah sistem yang dibangunkan oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU,JPM) merupakan Bank Data Kemiskinan
Nasional yang mengandungi maklumat mengenai kemiskinan bermula dari profil individu, program/bantuan yang diterima oleh
Ketua Isi Rumah (KIR) dan Ahli Isi Rumah (AIR) daripada agensi pemberi bantuan sehinggalah kepada permohonan bantuan dan
pemantauan keberkesanan program/bantuan yang diterima.
 
6. Apakah yang dimaksudkan dengan kumpulan berpendapatan 40% terendah (Golongan B40)?
  Sesebuah isi rumah yang mempunyai jumlah pendapatan bulanan kurang daripada RM 4,850.00 sebulan.
   
7. Apakah yang dimaksudkan dengan Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK)?
  Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) ialah pendapatan isi rumah yang ditetapkan oleh Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana
Menteri (EPU,JPM) bersandarkan Laporan Survei Isi Rumah Dan Kemudahan Asas (HIS&BA) 2019 yang dikeluarkan oleh Jabatan
Perangkaan Malaysia (DOSM). PGK digunakan sebagai pengukuran kepada status kemiskinan bagi sesuatu isi rumah yang berdaftar
dalam Sistem eKasih. Purata nilai PGK terkini mengikut negeri adalah seperti yang berikut: 
   
   
 
Negeri PGK 2019 (RM)
Malaysia 2,208
Johor 2,505
Kedah 2,254
Kelantan 2,139
Melaka 2,375
Negeri Sembilan 2,088
Pahang 2,270
Pulau Pinang 1,989
Perak 2,077
Perlis 1,967
Selangor 2,022
Terengganu 2,507
Sabah 2,537
Sarawak 2,131
W.P Kuala Lumpur 2,216
W.P Labuan 2,633
W.P Putrajaya 2,128
 
 
Sumber: Penemuan Utama: Pendapatan, Kemiskinan, Ketidaksamarataan, Perbelanjaan, Kemudahan Asas, DOSM, 2019
   
   
8. Bagaimana cara untuk membuat permohonan bagi menyertai PPKB?
  Calon hendaklah berdaftar di dalam Sistem eKasih dan telah disahkan status kemiskinan di dalam sistem tersebut.
   
9. Apakah outcome daripada pelaksanaan PPKB?
  Kadar keupayaan isi rumah berpendapatan 40% terendah untuk memiliki rumah kediaman yang selamat dan selesa dan
meningkatkan pendapatan keluarga melalui peluang-peluang perniagaan yang disediakan dapat ditingkatkan.
   
   
   
B.  PROGRAM-PROGRAM DI BAWAH PPKB
   
1. PROGRAM BAIK PULIH RUMAH DAIF DI BANDAR
   
  a) Apakah matlamat program ini?
    Menyediakan tempat kediaman yang selamat dan selesa untuk dihuni bagi menyumbang kepada kehidupan yang berkualiti dan
sejahtera.
     
  b) Apakah kriteria kelayakan bagi penerima program ini?
    i. Warganegara Malaysia;
    ii. KIR yang menetap dalam kawasan operasi PBT;
    iii. KIR yang disahkan status kemiskinan dalam Sistem eKasih sama ada Kumpulan B40, Miskin Tegar atau Miskin;
    iv.
 
Bagi yang tidak berdaftar dalam Sistem eKasih, KIR hendaklah disahkan dalam Mesyuarat Focus Group Pembasmian
Kemiskinan Peringkat Negeri atau Daerah; 
    v.
 
Rumah daif di bandar yang mengalami kerosakan kecil disebabkan faktor usia atau musibah seperti kebakaran, banjir dan ribut;
dan
    vi. Rumah masih boleh diduduki dan masih ekonomik untuk dibaiki.
   
   
  c) Berapakah kadar bantuan yang diberikan bagi bantuan ini?
    Kadar bantuan maksimum adalah sebanyak RM13,000.00 di Semenanjung Malaysia dan RM15,000.00 di Sabah, Sarawak dan
WP Labuan.
     
     
2.  PROJEK RUMAH SEJAHTERA
     
  a) Apakah matlamat program ini?
    Menyediakan tempat kediaman yang selesa dan selamat untuk dihuni bagi menyumbang kepada kehidupan yang berkualiti dan
sejahtera.
   
     
  b) Apakah kriteria kelayakan bagi penerima program ini?
   
i. Warganegara Malaysia;
ii. Ketua Isi Rumah (KIR) menetap di dalam kawasan operasi PBT;
iii. Disahkan status kemiskinan dalam Sistem eKasih;
iv.
 
Bagi yang tidak berdaftar dalam eKasih, KIR hendaklah disahkan dalam Mesyuarat Focus Group Pembasmian Kemiskinan
Peringkat Negeri atau Daerah dan satu salinan minit mesyuarat perlu dikemukakan semasa permohonan;
v. Rumah yang didiami tidak lagi selamat untuk didiami disebabkan faktor usia atau musibah seperti kebakaran, banjir dan ribut;
vi. Memiliki tanah kosong atas nama sendiri untuk dibina rumah; dan
vii.
 
Jika tidak memiliki tanah sendiri, KIR perlu mendapatkan kebenaran bertulis daripada tuan tanah/ waris berkenaan untuk
membina rumah atas tanah/ tapak yang dikenalpasti (Borang PPKB 4B).
     
     
  c) Berapakah kadar bantuan yang diberikan bagi bantuan ini?
    Kadar bantuan maksimum adalah sebanyak RM40,000.00 di Semenanjung Malaysia dan RM50,000.00 di Sabah, Sarawak dan
WP Labuan.
     
     
3. PROGRAM PEMERKASAAN EKONOMI KOMUNITI BANDAR (PEKB)
     
  a) Apakah matlamat program ini?
    Untuk meningkatkan kemahiran keusahawanan kumpulan sasar supaya mampu mendapat pekerjaan/ mengusahakan perniagaan
yang boleh memberikan pendapatan yang lebih tinggi seterusnya meningkatkan kualiti hidup dan keluar dari kemiskinan.
     
  b) Apakah kriteria kelayakan bagi penerima program ini?
    i.   Warganegara  Malaysia;
ii.  Golongan Pendapatan B40; dan
iii.  KIR/AIR yang berdaftar dan telah disahkan status kemiskinan dalam Sistem eKasih. Julat umur yang dibenarkan bagi setiap
     peserta adalah dari 18 hingga 60 tahun. Walau bagaimanapun, bagi AIR yang sedang melanjutkan pelajaran di IPT adalah
     tidak layak untuk menyertai program ini.
     
  c) Apakah skop latihan bagi Program PEKB?
    i.  Program Pembangunan Minda Insan;
ii.  Program Latihan Kemahiran;
iii. Program Celik Kewangan;
iv  Program Bina Upaya; dan
v.  Program Promosi dan Pemasaran.
     
     
Untuk pertanyaan lanjut, sila hubungi:
 
  Setiausaha Bahagian
Bahagian Kesejahteraan Bandar
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Aras 15, No. 51, Persiaran Perdana, Presint 4,
62100 Putrajaya
     
  No. Telefon       : 03-8891 5051
No. Faksimile   : 03-8891 5547
E-mel               : pa_bkb@kpkt.gov.my
     
     
     

 •  
 • Print
 • Email this page